Primul Acatistul al Sfântului Nectarie

Primul Acatist al Sfântului Nectarie Taumaturgul

Nectarie Taumaturgul – Sfânt Ierarh!

Sfântul Nectarie Taumaturgul este un sfânt dintre cei mai iubiți şi mai căutați Sfinți. Pe lângă faptul că este un sfânt contemporan, un sfânt al secolului nostru, el atrage îndeosebi prin mulțimea minunilor săvârşite, atât în timpul viețuirii sale, cât şi după adormirea sa întru Domnul. Foarte mulți credincioşi care a venit de-a lungul vremii să  se închine la Sfintele sale Moaste, aflate la Mănăstirea Sfânta Treime din insula Eghina, au plecat vindecați sufleteşte şi trupeşte.

Printre nenumăratele daruri primite de la Dumnezeu, Sfântul Nectarie a fost preaslăvit şi cu darul facerii de minuni. Pentru nenumăratele minuni pe care le-a făcut şi le face pentru noi, pentru rugăciunile Sfântului Nectarie, acesta din urmă a fost numit ,,Tamaturgul”,adică ,, Vindecătorul”.

Când se abat asupra noastră greutățile, bolile, întunericul încercărilor şi provocărilor. În momentul când viața ne aruncă în abisul fricii, în spectrul unor boli despre care nu ştii nimic, nu îți rămâne decât să ridici ochii spre Cer şi să strigi din adâncul inimii după ajutor.

Fie ca rugăciunile preablândului nostru Părinte, mare Sfânt făcător de minuni al Eginei, Nectarie, să acopere Biserica, poporul nostru şi toată lumea. Amin.

Pentru cei al căror suflet simte nevoia să citească acatistul Sfântului Ierarj Nectarie, trebuie citit timp de 40 de zile consecutiv.

Acatistul Sfântului Nectarie

Condac 1:

Pe steaua cea nouă strălucitoare a Ortodoxiei, pe al Bisericii nou zid de apărare, cu bucurie în inimi să îl lăudăm. Izvorăște tămăduiri și Har bogat. Pentru aceea strigăm: bucură- te, Părinte Nectarie!

Iconsul 1

Om purtător al bucuriilor celor cereşti, te-ai arătat în lume Nectarie, arhiereule al lui Hristos, în viața neprihănită petrecând, drept, cuvios, şi de Dumnezeu inspirat, în toate daruit; pentru aceasta şi de la noi auzi unele ca acestea:

Bucură-te, cel prin care se înalță cei credincioşi;

Bucură-te, cel prin care sunt risipiți cei duşmănoşi;

Bucură-te, vas aurit al înțelepciunii;

Bucură-te, cel prin care se învinge răutatea lumii;

Bucură-te, locaş al sfințeniei şi al lucrării cereşti;

Bucură-te, carte dumnezeiască a noii cetăți îngereşti;

Bucură-te, cel care pe deplin sfânt te-ai arătat;

Bucură-te, cel care de cele materiale te-ai lepădat;

Bucură-te, a credinței răsplata strălucitoare;

Bucură-te, mijlocitor al Harului cucernic şi tare;

Bucură-te, cel prin care Biserica se slăveşte;

Bucură-te, cel prin care insula Eghina se veseleşte;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 2-lea

Înțelepciune având încă din tinerețe, de Raza cea Dumnezeiască ți-ai luminat sufletul şi strălucirii poruncilor celor sfinte ai urmat, Cuvioase. De aceea, în virtuți înaintând, de mic copil ai cântat lui Hristos: Aliluia!

Icosul al 2 -lea

Mergând în oraşul Sfântului Constantin, ai avut frica de Dumnezeu ca îndrumător şi cercetarea celor sfinte ca apărător. De aceea, hrănindu-te din înțelepciunea cea Dumnezeiască, pe cei pe care cu cuvântul tău i-ai umplut de bucurie sfântă, îi auzi strigând unele ca acestea:

Bucură-te, viață a veşniciei;

Bucură-te, nectar al ambroziei;

Bucură-te, ca de Mântuitorul ne-ai fost trimis vindecător luminat;

Bucură-te, că Părințiilor celor de vechime ai urmat;

Bucură-te, piatra cea nouă a zidirii cugetătoare;

Bucură-te, cununa nou împletită a Bisericii drep măritoare;

Bucură-te, cel ce te-aiarătat ca un trandafir proaspăt înflorit;

Bucură-te, cel ce de Dumnezeu ai fost dăruit;

Bucură-te, steaua cea nouă a credinței poporului;

Bucură-te, cel ce străluceşti în Slava Creatorului;

Bucură-te, bunule chivernisitor al poruncilor cereşti;

Bucură-te, chip al slăvitelor virtuți îngereşti;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 3 -lea

Slăvita înțelepciune ai căutat-o şi ți-ai dorit-o din tinerețile tale şi pe Hristos l-ai rugat cu lacrimi fierbinți ca să te împodobească cu înalta ei frumusețe. Pentru aceea Nectarie, cu credință şi plecăciune strigi către Domnul: Aliluia!

Iconsul al 3 -lea

S-a bucurat sufletul tău, ca oarecând al marilor Părinți, Vasile şi Grigore, mergând la Atena sa dobândeşti învățătura cea folositoare. Pentru aceea, cu bucurie îți strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, fiu al luminii celei cereşti;

Bucură-te, vlastar al evlaviei celei îngereşti;

Bucură-te, cel ce ai fugit de amăgirile cele lumeşti;

Bucură-te, ca cele spre îndumnezeire n-ai încetat să doreşti;

Bucură-te, minte purtătoare de Dumnezeu, plină de înțelesuri divine;

Bucură-te, cărbune al Dumnezeiescului Duh, focul aprins al cugetării creştine;

Bucură-te, cel ce viață fără de pată ai trăit;

Bucură-te, cel ce înşelăciune lui Veliar ai zdrobit;

Bucură-te, cel ce ai deschis uşa sufletului, iubirii lui Hristos;

Bucură-te, cel în care a înflorit săvârşirea binelui luminos;

Bucură-te, sprijinul cel tare al celor credincioşi;

Bucură-te, săgeata de mult plâns a celor duşmănoşi;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 4 -lea

Având în tine râvna Dumnezeiască a Cuvioşilor Părinți, fără încetare ți-ai dorit viața cea îngerească. De aceea, în Hios, cu bucurie ai intrat în cerescul cin monahal şi pe vrăşmaşul l-ai păgubit, cântând Domnului neîncetat: Aliluia!

Iconsul al 4 -lea

Auzit-a Arhiereul Cel dintru înălțime rugăciunea ta, strigat-ai către Dânsul din toată inima ta. De aceea, degrabă a liniştit apele mării şi furtuna a potolit. Văzând acestea, cei care au fost salvați prin rugăciunile tale, cu mulțumire şi credință îți cânta unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce de la Dumnezeu ne-ai fost trimis vindecător;

Bucură-te, izvor nesecat al minunilor;

Bucură-te, astru cel nou al Bisericii, prealuminat;

Bucură-te, că în rândul tuturor Sfinților ai intrat;

Bucură-te, vas neprețuit al darurilor cereşti;

Bucură-te, grădina înflorită a fericitelor virtuți îngereşti;

Bucură-te, cel ce furtuna mării o linişteşti;

Bucură-te, ca strigătul hulitorilor îl potoleşti;

Bucură-te, noule ales al lui Hristos;

Bucură-te, al virtuților grădinar cuvios;

Bucură-te, iubitorule de viață duhovnicească;

Bucură-te, cel ce ai fost răsplătit cu bucuria Cerească;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 5 -lea

Sfânt Ierarh te-ai arătat, în aceste vremuri de pe urmă, vrednic de cinste, ca oarecând Sființii cei de demult. Căci în acelaşi chip ca şi viață ți-ai petrecut şi slăvite minuni ai săvârşit, izbăvindu-i din toate necazurile pe cei care strigă: Aliluia!

Iconsul al 5 -lea

Arhiereu înțelep ales de Dumnezeu te-ai arătat cu adevărat în tara Egiptului, păstor luminat al Pentapolisului, alergând, ca oarecând Pavel, spre viața lui Hristos. De aceea şi cei credincioşi, cunoscând virtuțiile tale, cu glas de bucurie striga unele ca acestea:

Bucură-te, a cetății mărire;

Bucură-te, a elvaviei fire;

Bucură-te, cel asemenea Cuvioşilor pustiei;

Bucură-te, podoaba cea nouă a preoției;

Bucură-te, vas al blândeții şi tezaurului iubirii;

Bucură-te, dădătorul păcii şi izbăvitorul milei;

Bucură-te, ca Bisericii te-ai arătat strălucitor;

Bucură-te, ca celor cuvioşi te arătai îndrumător;

Bucură-te, chip al trăirii celei neprihănite;

Bucură-te, candela a îndumnezirii primite;

Bucură-te, ca Arhiereu desăvârşit celor înalte slujeşti;

Bucură-te, cuvântător neîntrecut al celor Dumnezeieşti;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 6 -lea

Văzut-au din toată Biserica Egiptului, că eşti un adevărat păstor al Evangheliei. Pentru aceea, mulțimea credincioşilor ce ascultau cuvântul învățăturii tale, gândeau că au dobândit un nou Sfânt Părinte, ce cu putere învăța. Şi împreună cu tine nu încetau să strige Domnului: Aleluia!

Iconsul al 6 -lea

Strălucita-ai şi în pământul elen, asemenea unui nou Apostol, luminînd inimiile credincioşilor cu focul sfintelor învățături şi cu razale vieții tale Cuvioase. Pentru aceasta, luminați fiind şi noi de strălucirea ta, îți strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, luminator al Bisericii Domnului;

Bucură-te, trămbița cea tare a adevărului;

Bucură-te, cel ce ai avut râvna Apostolilor;

Bucură-te, izorul harului şi al vindecărilor;

Bucură-te, retor îndumnezeit al cuvintelor vieții;

Bucură-te, că pline de har sunt omiliile tale, înțelept al cetății;

Bucură-te, cel ce cureți sufletele, de robia patimilor;

Bucură-te, că potoleşti pornirile inimilor;

Bucură-te, mare învățător al credincioşilor;

Bucură-te, ascent tare, lui Hristos următor;

Bucură-te, că multe ispite ai îndurat;

Bucură-te, ca sufletele spre Hristos le-ai îndreptat;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 7 -lea

Mare între Ierarhi şi înțelept între învățători, dar şi smerit ascent al lui Hristos n-ai încetat a fi, Cuvioase. De aceea, părinte duhovnicesc al celor ce se pregăteau pentru slujirea preotească, ai fost chemat. Cu ei împreună, te slăvim şi strigăm: Aliluia!

Iconsul al 7 -lea

Nectar al dreptății şi fruct de viață sfântă, căii Dumnezeieşti ai urmat şi norului duhovnicesc; iar pe noi cei aflați la vreme de strâmtoare, neîncetat ne-ai izbăvit. Pentru aceasta, sufletele noastre se bucură, când îți cântă unele ca acestea:

Bucură-te, cărare a bucuriei;

Bucură-te, adiere a veşniciei;

Bucură-te, cel ce izvorăşti apele harului;

Bucură-te, cel ce ai pecetluit gura balaurului;

Bucură-te, primăvara sfințeniei, ce alungi iarna din gând;

Bucură-te, strălucire ce luminezi întunericul cel adânc;

Bucură-te, cel ce încurci gândurile celor păcătoşi;

Bucură-te, cel ce bucuri inima celor credincioşi;

Bucură-te, sprijin al dreptmăritorilor;

Bucură-te, nimicitorul ereziilor;

Bucură-te, căderea defăimătorilor;

Bucură-te, vindecătoarea bolnavilor;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 8 -lea

Străine minuni Părinte, izvorăsc din mila ta cea mare, şi îi ridică pe cei aflați în dureri. De aceea, şi la Sfănta Mănăstire, fără încetare soseşte mulțime de lume, cerând vindecare şi izbăvirea de bolii şi cântându-ți neîncetat: Aliluia!

Iconsul al 8 -lea

Liman izbăvitor, în insula Eghina, este Mănăstirea ta, Sfinte. Aici, monarhiilor le-ai condus duhovniceşte spre mântuire şi te-ai îndreptat cu înțelepciune spre Hristos. Pentru acestea, se vor ruga către tine zicând:

Bucură-te, a minții sfântă lucrare;

Bucură-te, ocean de răbdare;

Bucură-te, chip viu ai smereniei;

Bucură-te, tezaur sfânt al curăției;

Bucură-te, candelă a purității şi chivot al nepătimirii;

Bucură-te, locaş al virtuților şi sanctuar al cumpătării;

Bucură-te, ca spre Dumnezeu conduci Mănăstirea ta;

Bucură-te, ca toată puterea şi râvna ți-ai pus pentru ea;

Bucură-te, al Eghinei strălucitor veghetor;

Bucură-te, că degrab’ credincioşilor le dai ajutor;

Bucură-te, că pe mulți din pericole i-ai salvat;

Bucură-te, ca pe amăgitorul, în prăpastia cea adâncă l-ai arătat;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 9 -lea

Pline de har sfânt şi de miros de bună mireasmă duhovnicească sunt Sfintele Tale Moaste. Mirul ce izvorăşte din ele bine înmiresmează nu doar Sfânta ta Mănăstire, ci şi întreaga insula a Eghinei, sfințindu-i pe acela care nu încetează a striga către tine: Aliluia!

Iconsul al 9 -lea

Izvorâtoare de har sunt Sfintele tale Moaşte şi de bogate daruri Cereşti. Mulțime de bolnavi sunt vindecați şi cei slăbănogi îndreptați. De acea şi noi, împreună cu dânşii, strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, scăldătoarea vindecătorilor;

Bucură-te, dezlegarea suferințelor;

Bucură-te, cel ce degrabă alergi în ajutor;

Bucură-te, ca în vis sau în chip tainic te arătai tuturor;

Bucură-te, fântâna ce părintească iubire izvorăşti;

Bucură-te, liman al bucuriei sufleteşti;

Bucură-te, că de îngrozitorul cancer pe mulți i-ai vindecat;

Bucură-te, ca demonilor rana de mult plâns le-ai dat;

Bucură-te, cel ce vanitatea înțelepciunii lumeşti ai îngenunchiat;

Bucură-te, ca în chip minunat pe credincioşi i-ai ajutat;

Bucură-te, podoaba de mult preț a Ierarhilor;

Bucură-te, cel ce luminezi mintea neştiutorilor;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 10 -lea

Ajutor şi acoperitor te numesc toți credincioşii, care sau îndulcit de hrana binefacerilor tale. Căci dintre cei ce te-au chemat cu credință, nici unul nu a rămas nemângâiat prin harul tău. De aceea, toți cu bucurie cântă: Aliluia!

Iconsul al 10 -lea

Vestea minunilor tale s-a răspândit pretutindeni, purtătorule de Dumnezeu. Iar tu, şi celor de departe, degrabă le-ai venit în ajutor salvându-i de pericole şi de necazuri. De aceea, către tine alerga zicând:

Bucură-te, că Mare ai fost numiți între Părinți;

Bucură-te, că loc de cinste ai între Sfinți;

Bucură-te, că la fel cu cei de demult eşti lăudat;

Bucură-te, că între Sfinții Părinți ai fost încununat;

Bucură-te, triumf al credinței, zid de apărarea creştiniilor;

Bucură-te, izvor al Harului, ruşinarea necredincioşilor;

Bucură-te, cel ce ne descoperi slava adevărului;

Bucură-te, cel ce pecetluieşti gura păcătosului;

Bucură-te, bucuria şi puterea credincioşilor;

Bucură-te, sprijinul şi întărirea sufletelor;

Bucură-te, cel prin care Hristos se slăveşte;

Bucură-te, cel prin care diavolul se stărpeşte;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 11 -lea

Imne de mulțumire nenumărate, îți înălțăm ție Părinte, noi cei izbăvițisub acoperământul tău. Căci în toate necazurile noastre, degrabă ai venit să ne alungi tristețea. De aceea, cu ajutorul tău. Îl slăvim pe Hristos strigând: Aliluia!

Iconsul al 11 – lea

Ai ars zelul demonilor, cu flăcările minunilor tale şi cu osardie ai venit în ajutorul credincioşilor, în suferințe grele le-ai stins durerea şi i-ai vindecat de mulțime de boli. Pentru aceea, cu evlavie rostesc unele despre acestea:

Bucură-te, vindecătorul bolnavilor;

Bucură-te, spaima demonilor;

Bucură-te, ca pe cei chinuiți de friguri i-ai vindecat;

Bucură-te, că pe slăbănogi i-ai îndreptat;

Bucură-te, cel ce ai înmulțit apa fântânii secate;

Bucură-te, că ai binecuvântat Eghina, cu rugăciuni neîncetate;

Bucură-te, că prin tine, mila lui Dumnezeu se arată;

Bucură-te, cel ce seceta ai oprit şi-ai dat ploaie bogată;

Bucură-te, izvorul harului nesecat;

Bucură-te, stea care pe toți i-ai luminat;

Bucură-te, cel care a Mănăstirii iscusit duhovnic te-ai arătat;

Bucură-te, că de la monahii imne auzi neîncetat;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 12 -lea

Harul Mângăietorului, cu bogăție se revarsă prin Sfintele tale Moaşte. Şi asemeni unui izvor nesecat, adapă sufletele chinuite şi vindecă bolile trupeşti ale celor ce strigă neîncetat către Domnul: Aleluia!

Iconsul al 12 -lea

Cântând împreună cu Cetele cele îngereşti, imnul Treimii Celei întreit Sfinte, priveşte dintru înălțime şi spre noi păcătoşii şi cu milostivirea Ta cea mare, nu înceta să ne ajuți, pe cei ce cu credință strigăm către tine unele ca aceştea:

Bucură-te, fiu al Silivrei;

Bucură-te, slava Bisericii;

Bucură-te, mândria Eghinei;

Bucură-te, păzitorul Eladei;

Bucură-te, chip şi model de cucernic Ierarh;

Bucură-te, pavăza şi scăpare pentru orice monah;

Bucură-te, Luceafărul cel nou al Bisericii;

Bucură-te, darul prin care se întăresc cucernicii;

Bucură-te, cel prin care patimile se curățesc;

Bucură-te, că prin tine pe Dumnezeu îl slăvesc;

Bucură-te, apărător neobosital credincioşilor;

Bucură-te, grabnic mijlocitor către Creator;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

Condacul al 13 -lea

O, Preabunule Părinte, luminatorul ORTODOCŞILOR, Ierarhule al lui Hristos, Nectarie! Stând în fața Tronului lui Dumnezeu, roagă-te, neîncetat, pentru iertarea păcatelor noastre şi pentru întoarcerea noastră spre învierea Harului. Căci neâncetat către Mântuitorul strigăm : Aliluia !(Acest condac se rosteşte de trei ori)

Apoi se zice iarăşi Iconsul 1 şi Condacul 1

Condac 1:

Pe steaua cea nouă strălucitoare a Ortodoxiei, pe al Bisericii nou zid de apărare, cu bucurie în inimi să îl lăudăm. Izvorăște tămăduiri și Har bogat. Pentru aceea strigăm: bucură- te, Părinte Nectarie!

Iconsul 1

Om purtător al bucuriilor celor cereşti, te-ai arătat în lume Nectarie, arhiereule al lui Hristos, în viața neprihănită petrecând, drept, cuvios, şi de Dumnezeu inspirat, în toate daruit; pentru aceasta şi de la noi auzi unele ca acestea:

Bucură-te, cel prin care se înalță cei credincioşi;

Bucură-te, cel prin care sunt risipiți cei duşmănoşi;

Bucură-te, vas aurit al înțelepciunii;

Bucură-te, cel prin care se învinge răutatea lumii;

Bucură-te, locaş al sfințeniei şi al lucrării cereşti;

Bucură-te, carte dumnezeiască a noii cetăți îngereşti;

Bucură-te, cel care pe deplin sfânt te-ai arătat;

Bucură-te, cel care de cele materiale te-ai lepădat;

Bucură-te, a credinței răsplata strălucitoare;

Bucură-te, mijlocitor al Harului cucernic şi tare;

Bucură-te, cel prin care Biserica se slăveşte;

Bucură-te, cel prin care insula Eghina se veseleşte;

Bucură-te, Părinte Nectarie!

RUGĂCIUNE către Sfântul Ierarh Nectarie

O, preasfinte şi întru tot lăudate, mare făcătorului de minuni Nectarie, primeşte această puțină rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, căci către tine ca la un adevărat izvor al tămăduiri şi grabnic folositor şi ajutător preaminunat scăpând şi către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi ferbinți ne rugăm ție: Vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia şi ticăloşia noastră. Vezi bubele sufletelor şi trupurilor noastre. Ne rugăm ție, Sfinte  Nectarie, grăbeşte de ne ajută cu neîncetateleşi sfintele tale rugăciuni şi ne sprijineşte pe noi, robii tăi. Ia aminte la suspinele noastre şi nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloşi şi scârbiții, că stim, Sfinte a lui Dumnezeu, că de ai şi patimile grele prigoniri pentru dragostea lui Hristos, dar prin ele ai aflat dar de la Dumnezeu şi astăzi viețuieşti luminat în împărăția cea gătită sfinților, fiindcă ne-am încredințat ca si după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la ajutorul tău şi cu credințăți s-a rugat, nu a rămas neajutorat.
Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor şi nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, şi tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, în dureri fiind şi alergând spre ajutorul Tău, nu i-ai uşurat suferința?
Minunile şi ajutorul Tău ne-au făcut şi pe noi, ticăloşii şi scârbiții, să te chemăm să ne vii în ajutor.
Am auzit că trupul tău a rămas neputrezit, pentru a trezi în noi credința în înviere.
Am auzit şi că, din dragoste pentru poporul credincios, mai apoi l-ai rugat pe Dumnezeu ca binecuvântarea Sfintelor tale moaşte să se răspândească în toată lumea. Stim, o, alesule Ierarh, de mulțimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără-de-arginti arătându-te. Nu cunoaştem nici suferința nici durerea pe care să nu o poți alina. Nu cunoaştem nici o boală căreia tu să nu poți aduce tămăduire, dacă tămăduirea este spre mântuirea celor ce se roagă ție. Dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci şi pe mulți bolnavi i-ai ajutat să se întărească în credință şi în răbdare, şi să ia plata de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Şi aceştea, fără să primească tămăduire trupească, au primit tămăduire sufletească şi i-au mulțumit Domnului ca prin ghimpele boliii au fost aduşi de la iubirea acestei lumi la iubirea celor sfinte, de la calea cea largă a patimilor la calea cea îngustă a mântuirii.
Aceste minuni ale tale, Sfinte, ne-au făcut şi pe noi a crede că la orice facere de bine eşti ajutător şi grabnic ajutător şi grabnic folositor şi sprijin minunat. De aceea suntem încredințați ca pe tot ce aleargă la tine, cerând cu credință ajutor, Sfinte, precum atunci când i-ai ajutat pe cei care au alergat la tine.
Credința noastră este slabă, dar fiind scârbiți şi în pagubă, alergăm la tine cu credință şi cu lacrimi. Îngenunchind, ne rugăm ție, Sfânt Ierarh Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce na trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a ascultat şi te-a întărit şi te-a primit în cereştile locaşuri.
Către Acela Roagă-te, ca să fim şi noi ajutați şi miluiți pentru rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăviți, ca să lăudăm şi să Slăvim întru-tot-lăudatul şi prea-puternicul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi purureaşi în vecii vecilor. Amin.

Se face optustul.

Please follow and like us:
20

20 Comments

 1. If some one needs expert view regarding blogging and site-building afterward i recommend him/her to pay a visit
  this website, Keep up the fastidious work.

 2. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for
  a blog web site? The account helped me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 3. Does your site have a contact page? I’m having trouble
  locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some recommendations
  for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look
  forward to seeing it improve over time.

 4. Hello just wanted to give you a quick heads up. The
  text in your post seem to be running off the
  screen in Safari. I’m not sure if this is a formatting issue or something
  to do with browser compatibility but I figured I’d post to
  let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue fixed soon. Kudos

 5. Hey there! I know this is somewhat off topic but I was
  wondering which blog platform are you using for this website?

  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and
  I’m looking at options for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 6. Hey I know this is off topic but I was wondering if
  you knew of any widgets I could add to my blog
  that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe
  you would have some experience with something like
  this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 7. I loved as much as you will receive carried out right here.

  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an shakiness over that you
  wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside
  case you shield this hike.

 8. What’s up mates, good paragraph and good urging commented
  at this place, I am genuinely enjoying by these.

 9. Hello my family member! I wish to say that this post is amazing, great written and come with almost all important infos.

  I would like to look extra posts like this .

 10. Greetings! Very useful advice in this particular post! It is the little
  changes that produce the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

 11. Hello just wanted to give you a quick heads up.

  The text in your article seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do
  with web browser compatibility but I thought I’d post to let you
  know. The style and design look great though!
  Hope you get the issue fixed soon. Cheers

 12. I don’t even know the way I ended up here, however I thought this submit used to be
  good. I don’t recognise who you are however certainly you are going to a
  well-known blogger should you are not already. Cheers!

 13. continuously i used to read smaller content that also clear their motive, and that is also happening
  with this paragraph which I am reading at this place.

 14. Excellent post. I was checking constantly this blog and
  I am impressed! Very helpful info particularly the
  last part 🙂 I care for such information a lot. I was looking for this certain info for a
  long time. Thank you and good luck.

 15. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?

 16. Thank you for another fantastic article. The place else may anyone get that
  type of information in such an ideal method of writing?
  I’ve a presentation next week, and I am at the search
  for such info.

 17. It’s perfect time to make some plans for the future
  and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish
  to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I wish to read more things about it!

 18. I am really impressed with your writing skills and also with the
  layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing, it is
  rare to see a great blog like this one these days.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

TrackBack URL

http://rubinuliubirii.com/primul-acatistul-al-sfantului-nectarie/trackback/

PAGE TOP

Enjoy this blog? Please spread the word :)